• georgian flag
  • english flag

ტერმინები

პოპულარული ტერმინები

Good Samaritan doctrine

კეთილი სამარიტელის დოქტრინა. პრინციპი დელიქტურ სამართალში, რომლის მიხედვითაც, იმ პირის მიმართ, რომელიც დაშავდება სხვისთვ

კანონის განმარტება

კანონის განმარტება ნიშნავს კანონის სიტყვათა მნიშვნელობის გაგებას. სამართლის ნორმის ( → კონსტიტუცია, → კანონი, → კანონქვე

Megan's law

მეგანის კანონი. კანონი, რომელიც სქესობრივი დანაშაულის ჩამდენ პირებს, საპატიმრო დაწესებულებიდან გათავისუფლების შემდეგ, ავ

ევროპის საბჭო

→ საერთაშორისო ორგანი ზაცია, რომელიც დაარსდა 1949 წლის 5 მაისს საფრანგეთის, დანიის, ბელგიის, გერმანიის ფედერაციული რესპუ

two-witness rule

ორი მოწმის წესი. 1. წესი, რომლის მიხედვითაც იმისათვის რათა პირი მიეცეს პასუხისგებაში ცრუ ჩვენების მიცემის გამო, ორმა დამ

ჰაბეას კორპუსი

ლათინური გამოთქმა habeas corpus სიტყვა-სიტყვით ნიშნავს "სხეულის ქონის უფლებას“. ეს არის ინგლისური კანონის ისტორიული სახე

ახალი ტერმინები

lucrum cessans

მიუღებელი შემოსავალი, ანაცდური მოგება.

Local Self-Government

ადგილობრივი თვითმმართველობა

Romeo And Juliet Law

თუ თინეიჯერი წყვილი ინტიმური ურთიერთობის ფარგლებში დაიწყებს სქესობრივ ცხოვრებას, ისე რომ არც ერთ მათგანს, ან ერთ-ერთ მათ

ad-hoc-Schiedsstelle (F.)

კონკრეტული შემთხვევისათვის შექმნილი სარბიტრაჟო სასამართლო, რომლის განჯადობა დამოკიდებულია მხარეთა შორის შეთანხმებაზე

grober Undank (M.)

დიდი უმადურობა, რომლის გამოვლენის შემთხვევაში გამჩუქებელს შეუძლია მოითხოვოს გაჩუქებული ნივთის უკან დაბრუნება.

დღის ტერმინი

ვალის გადაკისრება

→ კრედიტორთან დადებული → ხელშეკრულება, რომლითაც ვალდებულების შესრულებას თავის თავზე იღებს → მესამე პირი. ასეთ შემთხვევა

უზრუნველყოფის ღონისძიება

საშუალება რომლითაც ხდება სარჩელის → უზრუნველყოფა. სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიებებია: ა) ყადაღის დადება → ქონებაზე,

არამატერიალური აქტივი

ფიზიკური ფორმის არმქონე, იდენტიფიცირებადი არაფულადი აქტივი, რომელსაც პირი იყენებს საქონლის წარმოების, საქონლის მიწოდების

პროცენტი

ფულად დაბანდებებთან ან სავალო ვალდებულებებთან დაკავშირებული ნებისმიერი სახის სავალო მოთხოვნიდან (იპოთეკური უზრუნველყოფის

დეფამაცია

განზრახი ან უსაფუძვლო ზიანის მიყენება სხვა პირის სახელისა და რეპუტაციისათვის წერილობით ან ზეპირად არსებითად მცდარი ცნობე

იჯარა

→ ხელშეკრულება, რომლითაც მეიჯარე გადასცემს მოიჯარეს განსაზღვრულ ქონებას დროებით სარგებლობაში. მეიჯარე ვალდებულია უზრუნვე

ჩვენი აპლიკაციები